فصلنامه علوم و مهندسی محیط زیست (UOE) - واژه نامه اختصاصی