اثر تغییرات شوری و pH بر پراکنش ماکروبنتوزها طی فصول مختلف در مصب رودخانه شیرود

Document Type: Research Paper

Authors

Abstract

هدف این مطالعه بررسی تاثیر تغییرات شوری و pH بر پراکنش ماکروبنتوزها طی فصول مختلف سال در مصب رودخانه شیرود تنکابن می‌‌باشد. نمونه‌‌برداری از رسوبات به‌‌مدت یک سال (تیر 1391 تا خرداد 1392) به‌صورت فصلی در 5 ایستگاه شامل 2 ایستگاه در قسمت فوقانی مصب، 2 ایستگاه در قسمت پایینی مصب و 1 ایستگاه در دهانه مصب و با سه تکرار با کمک نمونه‌‌‌بردار گرب ون وین با سطح مقطح 1/0 متر مربع انجام شد. از مجموع1163 عدد ماکروبنتوز شمارش شده؛ 28 جنس، 19 خانواده و 15 راسته شناسایی شد. فقط صدف دو   کفه‌ای Mytilaster.sp در تمام فصول مشاهده شد. بیشترین فراوانی مربوط به Balanus.sp و کمترین فراوانی متعلق به کرم کم تارNais.spبود. براساس نتایج به‌دست آمده فاکتور شوری بروی تراکم تأثیر نداشت ولی بروی تنوع اثر منفی دارد (05/0P<). اما فاکتور pH بروی تراکم اثر منفی داشت (05/0P<) و بروی تنوع هیچ تاثیری ندارد. همچنین تغییرات درجه حرارت باعث تغییر در تراکم و تنوع گونه ها شده‌‌است (05/0P<) به‌طوری که بیشترین تراکم موجودات در دهانه مصب در فصل تابستان و بیشترین تنوع در فصل زمستان بود. نتایج حاصل از شاخص های بوم شناختی به‌‌طور میانگین مقادیر شانون وینر 52/0، غالبیت سیپسون 35/0 و غنای مارگالف 50/7 به دست آمد که نشان‌‌دهنده آلودگی بالا در مصب رودخانه شیرود می‌‌باشد.  

- ابو، م. (1373)، "هیدرولوژی و هیدروبیولوژی رودخانة شیرود"،مرکز تحقیقات شیلات استان مازندران. 65ص.

 - افشین، س. (1372)، "رودخانه های ایران. وزارت نیرو"، 575ص.

 - اولاءی. (1369)، "اجرای کار مؤثر در بررسی­های تعیین بار رودخانه­های مرنبط با تالاب انزلی"، مرکز تحقیقات شیلات استان گیلان،استان گیلان، ص 17.

 - باقری، س؛ عبدالملکی، ش. (1381)، "بررسی پراکنش و تعیین توده زندة بی مهرگان کفزی دریاچه ارس"، مجله علمی شیلات ایران، شماره4، ص10-1.

 - باقری، س. (1378)، "شناسایی و تعیین توده زنده فون بنتیک تالاب چغاخور (استان چهارمحال بختیاری)"، مجله علمی شیلات ایران، شماره3، ص53-37.

 

 - حسین پور، ن (1369)، " تالاب انزلی و بارهای وارده بر آن"، مرکز تحقیقات شیلات استان گیلان، ص9.

 

- داودی، ف. (1373)، "بررسی بنتوزهای خورهای غزاله و احمدی در منطقه ماهشهر (استان خوزستان)"،مجله علمی شیلات ایران، شماره4، ص 33-44.

 - خاتمی، س. (1382)، "آزمون­های آماری در علوم زیست محیطی"، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، 164 ص.

 

 - رومانووا، ن. (1983)، "دستورالعمل آموزشی جهت بررسی و مطالعه بنتزهای جنوبی اتحاد شوری(سابق)"، ترجمه: عادلی، ی. 1374، مرکز تحقیقات شیلات گیلان، ص12-9.

 

 - رهبری، ک. (1384)، "مطالعه تاثیر برخی از پارامترهای زیست محیطی برروی اجتماعات ماکروبنتیک در رودخانه کارون از بازه ملاثانی تا داروخوین"، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، واحد علوم تحقیقات اهواز، صفحات 47-52.

 

- عبدالملکی، ش؛ باقری، س. (1381)، "بررسی پراکنش و تعیین توده زنده بی مهرگان کفزی در یاچه ارس"، مجله علمی شیلات ایران، شماره4، ص11-1.

 

- عبدالملکی، ش. (1372)، "نگاهی به چگونگی موجودات کفزی ماکروفون در تالاب انزلی"، مجله علمی شیلات ایران، شماره 5، ص27-39.

 

- قاسم اف، ع. (1987)، "دنیای جانوران دریایی خزر"، ترجمه: دارایی، ن. 1371، مرکز تحقیقات شیلات استان گیلان، 48 ص.

 

 - کریمپور، م؛ حقیقی، م. (1375)، "ماهیان تالاب انزلی"، مرکز تحقیقات شیلاتی استان گیلان، بندرانزلی، ص 5-11.

 

- یا، آ، بیرشتین. (1379)، "اطلس بی مهرگان دریای خزر"، ترجمه: دلنیا، ل؛ نظری، ف، موسسه تحقیقات شیلات ایران، 610 ص.

 

-Alipoor, V; Rahimibashar, M.R; and A.R. Aliov, A.R., (2011) “Temporal and spatial variability of macrofauna in a microtidal estuary (Sefid-Rood River Estuary, South Of Caspian Sea)”, Research Journal of Fisheries and Hydrobiology, 6: 432-435p.

-Alipoor, V; Rahimibashar, M.R; and Aliov, A.R., (2011) “Temporal and spatial variability of macrozoobenthos in the chamkhalr estuary (South Of Caspian Sea)”, Journal of  Scientific Research 10: 654-658p.

-Ansari, Z; Sreepada, R. and Kanti, A., (1994) “Macrobenthic assemblage in the soft sediment of marmugao halrboul goa (Central west of India)”, India. Journal of Marine Sciences, 23: 231-235p.

-Andrew, S.Y., (1996) “Macrofauna: Polyceates and Crustacean. In methods of the examination of organismal diversity in soil and sediment. Edited by Hall, G.S. UNESCO university press”, Cambridge.

-Barundin, I., (1951) “The relation of O2 microstratification of mud surface to the ecology of profundal bottom fauna”, Fresh Water Research, 32: 8-12p.

-Clifford, Hugh F., (1991) “Aquatic invetrtebrates of alberta”, The University of Alberta Press, Canada, 538p.

-Ingole, B.S; Sautya, S; Sanitha, S; Singh, R; Nanajkar, M., (2010) “Macrofaunal community structure in the western Indian continental margin including the oxygen minimum zone”, Marine Ecology, 31: 10-1111p.

-Jonasson, P., (1972) “Ecology and production of profundal benthos in relation to phytoplankton in lake Estrom”, Oikos Suppl1, 14: 1-148p.

-Krebs, C.J., (1994) “Ecology the experimental analysis of distribution and abundance”, 4th ed. Harper Collins, New York, 240p.

-Lindesaard, P., (1972) “An ecological investigation of the chironomidae from a danish lowland stream (Inding A)”, Arch Hydrobiol, 69: 465-507p.

-Mahapatro, D; Mishra, K; Samal1, R.N. and Patanaik, A.K., (2012) “Study of Macrobenthos in Relation to Eutrophication at Chilika Lagoon”, East Coast of India, Marine Science, 2: 139-148p.

-Mistri, M; Fano, E.A; Ghion, F; and Rossi, R., (2001) “Disturbance and community pattern of Polychaetes inhabiting Valle Magnavacca(Valli di Comacchio Northern Adriatic Sea, Italy)”, Mrine Ecology, 23:31-49p.

-Mitra, A; Fano, E.A; Ghion, F; and Rossi, R., (2002) Academic. New York. 120p.

-Mclusky, D.S., (1990) “The estuarine ecosystem.Blackie, Glscow and London”, 161-182.

-Nezami, Sh., (1993) “Nutrient load community strucure and metabolism in the eutrophying Anzali lagoon Iran. P.h.D Thesis I.Kusseuth Unuersity and fish Culture Research Institute”, Debrecen-Szarvas Hungry. 179p.

-Paine, R., (1966) “Food web complexity and species diversity”, Am Nar, 100:65-75p.

-Ramesh, C; Sharma, G.B. and Sngh, D., (2004) “Aquatic macro invertebrate Diversity in Nanda Devi biosphere Reserve”, India 102p.

-Rackville, M.D., (2006) “Statgraphics Plus for Windows”, Statgraphics Plus for Windows Users Manual. Manugistics Inc.

-Sars, G., (1894) “Crustacea caspia amphipoda gammaridae”, Bull Acad Sci, 4: 91-144p.

-Sars, G., (1895) “Crustacea caspia gammaridae and corophiidae”, Bull Acad Sci, 3: 146-241p. 

-Sars, G., (1896) “Crustacea caspia amphipoda supplement”, Bull Acad Sci, 5: 243- 326

-Saravnakumar, A; Sesh Serebiah, J; Thivakaran, G.A. and Rajkumar, M., (2007) “Benthic macrofaunal assemblage in the arid zone mangroves of gulf of kachchh – Gujarat”, Journal of Ocean University of China, 6: 303-309p.

-Sammut, J; Melville, M.D; Callinan, R.B. and Fraser, G.C., (2002) “Estuarine acidification: Impacts on aquatic biota of draining acid sulphate soils”, Australian Geogrpahical Studies, 33: 89-100p.

 -Seather, O., (1962) “Larval overwinering in Endochironomus tendens Fabricius Hydrobiologia”, 20: 377-381p.

-Stock, J; Mirzajani, A; Vonk, R; Naderi, S. and Kiabi, B., (1998) “Limnic and brackishwater amphipoda (crustacea) form iran”, Beauforita Insttute for Systematics and Population Biology (Zoological Museum) Universtty of Amsterdam, 48: 173-233p.

-Shannon, C.E. and Weaver, W., (1963) “The Mathematical theory of communications”, University of  Illinois Press. Urbana, 117p.

-Tabatabaie, T; Amiri, F; Nabavi, M.B; Fazeli, M.S. and Afkhmi, M., (2009) “Study on the effect of sewage pollutant of Bandar Imama Petrochemical company on benthic macro fauna community Mossa creek using biodiversity indices and bioindicators”, Asian Journal of Biotechnology, 1: 20-28p.

-Vizakat, L; Harkantra, S.N; and Parulekar. A.H; (2001) “Population ecology and community structure of subtidal soft sediment dwelling macroinvertebrates of Kankan, west coast of India”, India J. Mar. Sci. 20:40-42p.

-Welcome, R., (1985) “River fisheris fao. Fisheris Technical Report”, Rome,  87-91p.

-Welch, E.B., (1992) “Ecological effect and waste water”, Capman & Hall press, Pp: 425.

-Wazniak, C. and Lianso, R., (2003) “Marylands coastal bays: Ecosystem health assessment”, 79-80p.

-Wlodarska, M. and Weslawski, J.M., (2001) “Impact of climate warming on Arctic benthic biodiversity”, Institue of oceanology, polish Academy of Science. Powstancow Warszawy55, sopot, Poland, 81-712

-Ysebaert, T; P.M.J. Herman, P. Meire, J. Craeymeersch, H. Verbeek & C.H.R. Heip, (2003) “ Large-scale spatial patterns in estuaries: estuarine macrobenthic communities in the Schelde estuary”, Estuarine Coastal and Shelf Science, 57: 335-355p.