بررسی و پهنه‌‌بندی آلودگی ناشی از زباله‌‌های محل دفن بر خاک وکاربری‌‌های اراضی با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: شهر یزد)

Document Type: Research Paper

Authors

Abstract

کاربری اراضی و زمین های کشاورزی یکی از منابع مهم در مناطق خشک و نیمه خشک به شمار می روند. به همین  علت حفظ و نگهداری آن ها از طریق مدیریت صحیح پسماندها ضروری می‌‌باشد. در این تحقیق با توجه به ماهیت آلودگی محل پسماند، از مدل رگرسیون لجستیک جهت پهنه‌‌بندی آلودگی ناشی از زباله‌‌های محل دفن استفاده شده است که می‌‌تواند برازش مناسبی را برای یافتن روابط بین وجود و عدم وجود آلودگی تشریح نماید. بر این اساس نقشه پراکنش آلودگی برای ایجاد یک متغیر وابسته که دارای مقدار صفر برای عدم وجود آلودگی و مقدار یک برای وجود آلودگی مورد استفاده قرار گرفت. پارامترهایی چون فاصله از شهر، فاصله از روستا، فاصله از مناطق کشاورزی، فاصله از کارخانه، فاصله از راه، فاصله از قنات و فاصله از آبراهه به عنوان متغیر های مستقل در این مدل هستند. تاثیر هر پارامتر در ایجاد آلودگی از طریق ضرایبی که در رگرسیون لجستیک ایجاد می شود، ارزیابی می‌‌شود. تفسیر ضرایب نشان می‌‌‌دهدکه فاصله از کارخانه و فاصله از مناطق کشاورزی نقش مهمی در ایجاد آلودگی دارند و جهت پهنه بندی نفشه ی مدل رگرسیون لجستیک از روش شکست طبیعی به دلیل تطابق بیشتر آن با واقعیت منطقه استفاده شد. در آخر منطقه مورد مطالعه از لحاظ آلودگی به پنج کلاس بسیار زیاد، زیاد، متوسط، پایین، بسیار پایین تقسیم گردید.

- بیک محمدی، حسن، مومنی، مهدی، زارع، اعظم (1389)، "مکانیابی بهینه دفن پسماند در شهرها با استفاده از  GIS(مطالعه موردی:شیراز)، "فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال دوم، شماره چهار.

 - سالاری، مرجان (1390)، "مکان یابی مناطق مناسب جهت دفن پسماندهای جامد شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 - حسین زاده، مهدی، ثروتی، محمد رضا، منصوری، عادل، میرباقری، بابک، خضری، سعید (1388)، "پهنه بندی ریسک وقوع حرکات توده ای با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک"، فصلنامه زمین شناسی ایران، سال سوم، شماره یازدهم.

 - خالصی، عباس (1379)، "بهداشت و محیط زیست"، انتشارات بعثت تهران.

 - رحمانی، علی، اسماعیلی، غریبه (1389)، "کارایی شبکه های عصبی، رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی در پیش بینی نکول"، فصلنامه اقتصادی مقداری  (بررسی­های اقتصادی سابق)، دوره 7 ، شماره4، صص152-172.

 - سلطانی، کامبیز (1365)، "مقدمه­ای بر شناخت محیط زیست"، تهران، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، چاپ اول.

  - عصار زادگان، بابک، اسکویی، بهروز، باستانی، مهرداد (1389)، "تفسیر دو بعدی داده های رادیومگنتوتلوریک به منظور به نقشه در آوردن آلودگی محل دفن زباله"، مجله فیزیک زمین و فضا، دوره 36، شماره4، صفحه41-54.

 - عمرانی، قاسمعلی،جاوید، حسین، رمضانعلی، الهام (1391)، "بررسی معیارهای مکان یابی ایستگاه انتقال زباله منطقه 22 کلان شهر تهران از نظر ملاحظات زیست محیطی هوا و شیرابه"، علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره چهاردهم، شماره دو.

- قنواتی، عزت الله، تقوی، ابراهیم، مساحی، مهدی (1390)، "کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره در اولویت بندی پهنه های مناسب برای دفن پسماند شهری)نمونه موردی شهر سبزوار("، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال دوم، شماره پنجم.

 - کاظمی، الهه، کریملو، مسعود، رهگذر، مهدی، بخشی، عنایت الله، عسگری، ایمان (1390)، " کاربرد روشهای بیزی در برآورد پارامترهای مدل رگرسیون لجستیک با مقادیر گمشده تصادفی در متغییر کمکی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، ویژه نامه آمار زیستی و اپیدمولوژی.

 - لطفی، حیدر، زیاری، یوسفعلی، صادقی، بابک (1389)، "بررسی مکان یابی دفع پسماندها با روش برنامه ریزی خطی در محیطGIS (مطالعه موردی: نواحی از استان خراسان رضوی)"، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال هفتم، شماره 26.

 - متولی، صدرالدین، اسماعیلی، رضا، حسین زاده، محمد (1388)، "تعیین حساسیت وقوع زمین لغزش با استفاده از رگرسیون لجستیک در حوضه آبریز واز(استان مازندران)"، فصل نامه جغرافیایی طبیعی، سال دوم، شماره 5.

 - مشهدی، لیلا، باغ وند، اکبر (1389)، "بررسی و مدلسازی آلودگی ناشی از زباله های محل دفن بر آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی آبخوان امان آباد)"، چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.

   - منوری، مسعود، صادقی بنیس، محمد رضا و فومنی، عاطفه، (1390)، "ارزیابی اثرات زیست محیطی  پروژه بیولوژیکی"،  علوم وتکنولوژی محیط زیست، دوره محل  پیشنهادی  دفن  زباله  شهر  تهران  بر   محیط سیزدهم، شماره سه.

 - نخعی، محمد، ناصری، حمید رضا، امیری، وهاب (1391)، "مدل سازی انتقال آلودگی ناشی از نشت شیرابه محل دفن زباله های شهر رشت"، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 3.

-Lambin, E.F., Rounsevell, M.D.A.,Geist, H.J., (2000) " Are agricultural land-use models able to predict changes in land-use intensity?",Journal of Agriculture, Ecosystems & Environment, pp. 321–331.

-Tilman, David, (1999) "Global environmental impacts of agricultural expansion: The need for sustainable and efficient practices", Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 96, 5995–6000.

-Robinson DA, Hockley N, Dominati E, Lebron I, Scow KM, Reynolds B, Emmett BA, Keith AM, de Jonge LW, Schjønning P, Moldrup P, Jones SB, Tuller M, (2012) " Natural Capital, Ecosystem Services, and Soil Change: Why Soil Science Must Embrace an Ecosystems Approach ", Journal of  Vadose Zone J 11.

-Haygarth, Philip, Ritz, Karl, (2009) " The future of soils and land use in the UK: Soil systems for the provision of land-based ecosystem services ", Journal of Land Use Policy, pp.187-197.

-Kibblewhite, MG, Ritz K, Swift MJ, (2008) " Soil health in agricultural systems ", Journal of Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, pp.685-701.

-Cordell, Dana, Drangert, Jan Olof, White, Stuart, (2009) " The story of phosphorus: Global food security and food for thought ", Journal of Global Environ Change, pp.292-305.