حذف کلرید از محلول‌های آبی با جاذب خاکستر سبوس برنج اصلاح‌‌شده با نقره

Document Type: Research Paper

Authors

Abstract

 در پژوهش حاضر حذف کلرید آب توسط جاذب خاکستر سبوس برنج پوشیده شده با نقره بررسی گردید. پارامترهای مهم بر کارایی فرایند جذب سطحی، تعیین ایزوترم جذب مناسب و پارامترهای سینتیکی فرایند جذب کلرید بر روی جاذب مورد بررسی قرار گرفت. خاکستر سبوس برنج از سوزاندن سبوس برنج در کوره الکتریکی به‌دست آمد. خاکستر به‌دست آمده با نقره پوشانده و ویژگی‌های آن با پراش سنج اشعه ایکس (XRD) و طیف سنجی مادون قرمز (IR) بررسی شد. میزان درصد جذب کلرید آب توسط این جاذب محاسبه و تاثیر پارامترهای مختلف نظیراثر pH ، مقدار جاذب ، مدت زمان تماس و اثر غلظت اولیه محلول کلرید بر میزان جذب کلرید بررسی و بهینه گردید. با توجه به نتایج ، 45/97% ماکزیمم درصد حذف کلرید، درpH بهینه 4، مقدار بهینه 7/0 گرم از جاذب، محلول 30 میلی گرم بر لیتر کلرید و مدت زمان تماس 30 دقیقه به دست آمد. همچنین نتایج مطالعات سینتیکی و ایزوترمیک نشان داد که فرایند جذب کلرید توسط جاذب مورد مطالعه از ایزوترم فرندلیچ با ضریب همبستگی 97/0 و سینتیک جذب مرتبه دوم با ضریب همبستگی 99/0 تبعیت می کند. نتایج به خوبی نشان داد که خاکستر سبوس برنج پوشیده شده با نقره می‌تواند جاذبی موثر و کارآمد در زمینه تصفیه آب های آلوده به یون کلرید باشد. 

- ملکی افشین، محوی امیر حسین (1385)، کاربرد زایدات کشاورزی در حذف فنل در محیط­های آبی. مجله پزشکی هرمزگان.

 

- آرامی مختار، علوی مقدم سید محمد رضا (1386)، مطالعه جذب تعادلی کروم شش ظرفیتی از محلول آبی با استفاده از سبوس برنج. فصل نامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره دهم، شماره چهار، ویژه نامه زمستان 87.

 

-  طلایی امیر رضا، طلایی محمد رضا، کرم الهی الهام، باقری مرضیه (1389)، بررسی حذف یون کلرید از آب به کمک روش الکتروشیمیایی. سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط.

 

- میرزایی سید محمد جواد، قربانی بهزاد، معاضد هادی، عابدی کوپایی جهانگیر، صلاحی اسماعیل، پور واعظی روکرد رضا (1391)، حذف یون های کلسیم، منیزیم، کلر و بی کربنات از آب شور توسط جاذب معدنی اصلاح شده. ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.

 

- Junjie et al., (2007), “Improvement of a multi-stage flash seawater desalination system for cogeneration power plants”, Desalination. 217, 191-202.

-Wesely and Eckenfelder., (1989) " Industrial water pollution control , MC Graw Hill book company" , (2 ed) New York.

-Feng Q., Lin Q.,Gong F.,SugitaSh.,ShoyaM., (2004) “Adsorption of lead and mercury by rice husk ash”.Journal of Colloid and Interface Science, 278, 1-8.

-Srivastava V. Ch., Deo Mall I., Mani Mishra         (2006) “Characterization of mesoporous rice husk ash (RHA) and adsorption kinetics of metal ions from aqueous solution onto RHA”, Journal of Hazardous Materials, 134, 257-267.

 

-Venkat S. Mane, Deo Mall I., Srivastava V. Ch., (2007),  “Kinetic and equilibrium isotherm studies for the adsorptive removal of Brilliant Green dye from aqueous solution by rice husk ash”, Journal of Environmental Management. 84, 390-400.

-Asrari,E,Tavallali,H and  Hagshenas,M., (2010), “Removal of Zn and Pb ions Using Rice Husk in Food Industrial Wastewatere”, Journal of Applied Science Environment Management. 14, 159-162.

-Ghorbani M., Eisazadeh H., (2013), “Removal of COD, color, anions and heavy metals from cotton textile wastewater by using polyaniline and polypyrrole nanocomposites coated on rice husk ash”, Composites Part B:Engineering, 45,1-7.

-Tomohito Kameda, Toshiaki Yoshioka, Tatsunosuke Hoshi, Miho Uchida, Akitsugu Okuwaki, (2005) "The removal of chloride from solutions with various cations using magnesium–aluminum oxide". Separation and Purification Technology. 4225-29.

-Joilma da S. Menezes, Vânia P. Campos, Tadeu A. de C. Costa, (2011) "  Desalination of brackish water for household drinking water consumption using typical plant seeds of semi arid regions". Desalination, 281, 271-277.

-M. M. Rashad . Z I. Zaki. H. El-Shall, (2009)" A novel approach for synthesis of nanocrystallin MgAlO opowders by co-precipitation method". J mater Sci 44 , 2992-2998.

-Kumar J., Balomajumder Ch., (2011), “Prejit Mondal.Application of Agro-Based Biomasses for Zink Removal from Wastwater–A Review”, Clean-Soil, Air, Water, 39, 641-652.

-Yu L. J., S Shukla Sh., L Dorris K., Shukla A., Margrave J.L., (2003)  “Adsorption of chromium from aqueous solutions by maple sawdust”,  J. Hazard. Material. 100, 53-63.

-Guo Y., Qi J., Yang Sh., Yu K., Wang Z., Xu H.,  (2002), “Adsorption of Cr(VI) on micro- and mesoporous rice husk-based active carbon. Materials Chemistry and Physics”, 78, 132-137.

-Nadeem M., A. Mahmood, S.A. Shahid, S.S. Shah, A.M. Khalid, G. McKay, (2006), “Sorption of lead from aqueous solution by chemically modified carbon adsorbents”,  J. Hazard. Material ,138, 604-613.