ارزش‌گذاری تفرجگاهی چاه نیمه زابل به روش هزینة سفر فردی

Document Type: Research Paper

Authors

1 عضو هیات علمی ، پژوهشکده ی تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل

2 عضو هیات علمی، پژوهشکده ی تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل

Abstract

هدف این پژوهش برآورد ارزش  اقتصادی تفرجگاه چاه نیمه به روش هزینة سفر انفرادی است. تفرجگاه چاه نیمة زابل با مساحتی حدود 5000 هکتار در 30 کیلومتری شهر زابل – دشت سیستان قرار دارد و از نظر گردشگری سالانه مقصد 400000 گردشگر محلی است. به این منظور طی پرسشنامه‌ای داده‌های اقتصادی – اجتماعی جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مدل تابع تقاضا تشکیل و با استفاده از نرم‌افزارSPSS 21 تحلیل مدل انجام شد. نتایج نشان داد که 5/42 درصد بازدیدکنندگان در محدودة سنی 30-20 سال هستند، 39 درصد، درآمد ماهانة کمتر از 200 هزار تومان دارند، 7/39 درصد، کارمند هستند و 57 درصد سالانه 3-1 بار از چاه نیمه بازدید می‏کنند و متوسط تعداد بازید 3/4  در سال است. نتایج اجرای مدل نشان داد که کل مدل معنادار است و رابطة کاملا معناداری بین هزینة سفر و تعداد بازدید از منطقه وجود دارد. همچنین مازاد مصرف کننده 94137 و ارزش تفرجگاهی سالانة  این منطقه معادل  37654800000  تومان محاسبه شد که نشان دهندة  اهمیت زیاد این تفرجگاه در منطقة سیستان است. 

دهقانی، محسن.، فرشچی، پروین.، دانه کار، افشین. کرمی، محمود.، (1389) "ارزش­گذاری تفرجگاهی جنگل­های مانگرو در منطقة حفاظت شدة حرا به روش هزینة سفر (TCM)"، مجله پژوهش­های علوم و فن­آوری چوب و جنگل، جلد 17، شماره 1، ص 48-33. 

سعودی شهابی، سمیه.، اسماعیلی ساری، عباس.، (1385) "تعیین ارزش تفرجگاهی تالاب انزلی به روش هزینه سفر(T.C.M)"، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دور هشتم، شماره 3، پاییز 1385، ص 70-61.

- شادمان لاهیجی، فروغ.، (1384) "ارزش گذاری اقتصادی تفرجی تالاب امیر کلایه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

- عرفانی، ملیحه.، اردکانی، طاهره.، صادقی، آسیه.، پهلوانروی، احمد.، (1390) "مکان یابی برای تفرج متمرکز در منطقه چاه نیمه (شهرستان زابل) با استفاده از سیستم تصمیم گیری چند متغیره"، پژوهش­های محیط زیست، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، ص 50-41.

- طباطبایی یزدی، فاطمه.، (1380) "ارایة روش‌های ارش‌گذاری اکوسیستم‌های طبیعی با مطالعة موردی ارزش زیستگاهی پرندگان تالاب میانکاله" پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس.

- کونانی، نواب.، پورگراوندی، منیره.، (1391) "برآورد ارزش حسابداری و اقتصادی – تفرجگاهی پارک جنگلی شوراب خرم­آباد به روش هزینة سفر فردی، دومین همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع سازمان­ها"، 26-27 آذر 1391. 

- مافی غلامی، داوود.، یارعلی، نبی­الله.، (1388) "ارزش گذاری تفرجگاهی تالاب بین­المللی چغاخور با استفاده از روش هزینه سفر منطقه­ای"، محیط شناسی، سال سی و پنجم، شماره 50، تابستان 1388، ص 54-45.

- مافی غلامی، داوود.، نوری کمری، اکرم.، یارعلی، نبی­الله.، (1390) "ارزش گذاری اقتصادی تفرجگا­ه­های طبیعی  با استفاده از روش هزینه سفر منطقه­ای ( مطالعه موردی: چشمه دیمه استان چهارمحال و بختیاری)"، پژوه­­های جغرافیای انسانی، شماره 75، بهار1390، ص 16-1.

- مافی غلامی، داوود.، یارعلی، نبی­الله.، نوری کمری، اکرم.، (1391) "ارزش­گذاری تفرجی جاذبه­های گردشگری طبیعی با استفاده از روش هزینه سفر منطقه­ای (Z.T.C.M) (مورد شناسی: پارک جنگلی پروز، تالاب چغاخور، آبشار آتشگاه و چشمه دیمه استان چهار محال و بختیاری)"، جغرافیا و آمایش شهری- منطقه­ای، شماره 3، تابستان 1391، ص 118-103.

- نجاری، جعفر.، صبوحی صابونی، محمود.، سالارپور، ماشاءاله.، (1390) "برآورد ارزش تفریحی چاه­نیمه با استفاده از روش ارزش­گذاری مشروط"، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 3، شماره 4، زمستان 1390، ص 189-171. 

-  Adamowicz, Wictor.L., and Graham-Tomasi, Theodore, (1991) "Revealed preference tests of nonmarket goods     valuation methods", Journal of Environmental Economics and Management, NO.20, pp.29-45

-Asafu, Jhon.A., (2005) "Environmental Economics for Non-economists: Techniques and Policies for ustainable Development", World Scientific Publishing Company. 392p.

- Boyd, James.W., (2007) "No.nmarket Benefits of Nature: What Should Be Counted in Green GDP?", Journal of Ecological Economics,vol. 4, pp. 716-723.

- Bolt, Katherine, Ruta, Giovanni and Sarraf, Maria, (2005) "Estimating the cost of environmental degredation", A Training Manual in English, French and Arabic, The World Bank Environment Department, P.265.

 -Demir, Aynur., (2014) "Determination of the Recreational Value of Botanic Gardens. A Case Study s, Kew, London", Journal of Revista de cercetare si interventie sociala. vol. 44, pp. 160-180.

 -Enyew, Sitotaw, (2003) "Valuation of the benefits of outdoor recreation using the Travel Cost Method: The case         Wabi-Shebelle Langano Recreation Siti", M.Sc. thesis, University of Addis Ababa, Ethiopia

 -                   Fraser Island: An application of the travel cost   Fleming, Christopher. M. and Cook, Averil, (2008)  

Method", Tourism Management, NO.29, pp.1197-1205.

 

"The recreational value of Lake McKenzie  

      - Loewen.K.G. and Kulshreshtha, Suren.N., (1995) "Recreation and Wilderness: Participation and Economic Significance in Saskatchewan : A report submitted to the Prince Albert Model Forest Association", P.62.

- Loureiro, Maria, and Albiac, Jose, (1995) "Economic value of visits to the Dehesa del Moncayo Natural Park", American Journal of Agricultural Economics, NO.77, pp.382-1392.

 -Matthewو Nitanan. K., Shuib, Ahmad, Ramachandran, Sridar and Herman Syamsul, (2012) "Demand Model of International Visitors to the Kilim Karst Geoforest Park, Langkawi: Application of ITCM Model",  Journal of Applied Economics and Business, vol.1, NO. 4, PP. 51-66.

 -Mokhtari, Reza and Hosseinifar, Seyed Mohsen., (2013) "Economic and social value of recreational facilities in urban areas by using Travel Cost Method (Case study: Amirkola Urban Park, Mazandaran Province, Iran)", European online journal of Natural and social science. vol.2, N.4, pp.549-555.

 -Ortaçeşme, Veli, Őscan, Burhan and Karagűsel, Osman., (2002) "An Estimation of the Recreational Use Value of Kursunlu Waterfall Nature Park by the Individual Travel Cost Method", Turkish Journal of Agricultural Forestry, No.26, pp.57-62.

 -Rolfe, John, Gregg, Daniel and Tucker, Gail. (2011) "Valuing local recreation in the Great Barrier Reef, Australia", Crawford School of Economics and Government. Australian National University. Research Report No.102, Website http://www.crawford.anu.edu.au.

 -Tang, Tiantian., (2009) "An Application of Travel Cost Method to Yuelu Mountain Park in Changsha", China, M.Sc., Thesis,  University of Helsinki.