حذف فنل از محیط های آبی با استفاده از خاکستر ریشه گیاه پرسیکا

Document Type: Research Paper

Authors

Abstract

فنل و مشتقات آن از متداول‌ترین آلاینده‌های آبی و مسبب عوارضی همچون مسمومیت، سرطان‌زایی، ناقص الخلقه‌زایی در انسان و سایر موجودات هستند. با توجه به اهمیت مساله، در مطالعه حاضر کارایی خاکستر ریشه گیاه پرسیکا به‌عنوان جاذب طبیعی ارزان‌قیمت به‌منظور حذف فنل از محیط‌های آبی مورد بررسی قرار گرفته‌است. در این مطالعه تجربی و آزمایشگاهی راندمان حذف فنل با غلظت اولیه mg/l 20 در شرایط مختلف pH (3- 12)، زمان تماس (10- 180 دقیقه)، دمای ساخت جاذب (300، 400 و 800 درجه سلسیوس) و دوز جاذب (g/L 1- 10) در دمای ثابت 30 درجه سلسیوس به روش اسپکترومتر در طول موج 505 نانومتر آزمایش‌شد. نتایج این مطالعه نشان‌داد که حداکثر راندمان حذف فنل در غلظت اولیه mg/l 20 توسط خاکستر ریشه گیاه پرسیکا در شرایط pH 5، زمان تماس 180 دقیقه، جاذب ساخته‌شده در دمای 800 درجه سلسیوس و دوز جاذب g/l 5 در حالتی که فرآیند جذب تطابق بیشتری با معادله جذب لانگمویر (987/0R2=) نسبت به معادله جذب فروندلیچ (948/0R2=) داشت حدود 92 % حاصل شده‌است. از این‌رو خاکستر ریشه گیاه پرسیکا توانایی مطلوبی در حذف آلاینده فنل از نمونه های آبی داشته و می‌تواند به عنوان یک جاذب طبیعی ارزان‌قیمت در امور تصفیه آب مورد توجه قرار گیرد.

- بیگلری، حامد.، بذرافشان، ادریس.، (1390) "بررسى کارایى فرایند الکتروشیمیایی در حذف فنل از محیط آبی سنتتیک با استفاده از الکترود آهنی و آلومینیومی"، مجله سلامت و محیط، دوره 4، شماره 5، ویژه نامه زمستان، ص 531- 542.

- ربیع، بهروز.، رستگار فرد، ناهید.، (1393)" حذف نیکل و کادمیوم از پساب مصنوعی با استفاده از ضایعات سرشاخه باغات گیلاس و پوست راش"، مجله علوم و مهندسی محیط زیست، سال اول، شماره 2، ص 35- 43.

- سعیدی، محسن.، (1387) "بررسی جذب فنل از آب آلوده به کمک کربن فعال و کربن پوست بادام و گردو"، مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره 10، شماره 4، ویژه نامه زمستان، ص 219- 231.

- صادقی، مصطفی.، بهرام آبادی، رضا.، آثار، سپیده.، (1390) " اثرات ضدباکتریایی دهانشویههای گیاهی پرسیکا و ماتریکا بر باکتریهای شایع دهان : یک مطالعه آزمایشگاهی"، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 1390  دوره 35، شماره 2، ص 107- 114.

- ندافی، کاظم.، نبی زاده، رامین.، جهانگیری، مهسا.، (1389) "حذف رنگ راکتیو بلو 29 از محیط آبی توسط جذب سطحی بر روی نانوتیوب های کربنی تک دیواره"، مجله سلامت و محیط، دوره 3، شماره 4، ص 359- 368.

- Al-Muhtaseb, A., Ibrahim, K., Albadarin, A.,  khashman, O., Walker, G., Ahmad, M., (2011) "Remediation of phenol-contaminated water by adsorption using poly methyl methacrylate",  J of Chemical Engineering, 168: 691–699.

- American Public Health Association - APHA, American Water Works Association - AWWA and Water Environment Federation – WEF., (2005) "Standard methods for the examination of water and wastewater", 21nd ed. Washington: American Public Health Association, part of 5530.

- Anbia, M., Ghaffari, A. (2009) "Adsorption of phenolic compounds from aqueous solutions using carbon nanoporous adsorbent coated with polymer", J of Application Surface science, 255: 9487- 9492.

- Bayramoglu, G., Gursel, I., Tunali, Y., Arica, M., (2009) "Biosorption of phenol and 2-chlorophenol by Funalia trogii pellets", J of Bioresour Technol, 100 (10): 2685-2691.

- Bazrafshan, E., Biglari, H., Mahvi, A.H., (2012) "Phenol removal by electrocoagulation process from aqueous solutions", J of Fresenius Environmental Bulletin, 21 (2): 364-371.

- Chakraborty, A., Deva, D., Sharm, A., Verma, N., (2011) "Adsorbents based on carbon microfibers and carbon nanofibers for the removal of phenol and lead from water", J of Colloid and Interface Science, 228 (3): 39-59.

- Cherifi, H., Haninia, S., Bentaharb, F., (2009) "Adsorption of phenol from wastewater using vegetal cords as a new adsorbent", J of Desalination, 244: 177– 187.

- Dabrowski, A., Podkoscielny, P., Hubicki, Z., Barczak, M., (2005) "Adsorption of Phenolic compounds by activated carbon a critical review", J of Chemosphere, 58 (8): 1049-1070.

- Din, AM., Hameed, B., Ahmad, A., (2009) "Batch adsorption of phenol onto physiochemical-activated coconut shell"  J of Hazardous Materials, 161: 1522– 1529.

- Hameed, B.H., Rahman, A.A., (2008) "Removal of phenol from aqueous solutions by adsorption onto activated carbonprepared from biomass materia", J of Hazardous Material, 160 (2-3): 576-581.

- http://exsirplant.mihanblog.com/post/400

http://www.worldagroforestrycentre.org/sea/products/afdbases/af/asp/SpeciesInfo.asp?SpID=1477

- Kermani, M., Pourmoghaddas, H., Bina, B., KHazaei, Z., (2006) "Removal of Phenol from aqueous Solutions by Rice Hush Ash and Activated Carbon", J of Biological Sciences. Pakestan, 9 (10): 1905-1910.

- Kilic, M., Varol, E.A, Pütün, AE., (2011) "Adsorptive removal of phenol from aqueous solutions on activated carbon prepared from tobacco residues: Equilibrium, kinetics and thermodynamics", J of Hazardous Materials, 189: 397–403.

- Liu, F., Guoa, Z., Zheng, S., Xu, Z., (2012) "Adsorption of tannic acid and phenol on mesoporous carbon activated by CO2", J of Chemical Engineering, 183: 244– 252.

- Liu, Z., Zhang, F.S., (2011) "Removal of copper (II) and phenol from aqueous solution using porous carbons derived from hydrothermal chars", J of Desalination, 267: 101-106.

- Mahvi, A., Maleki, A., Eslami, A., (2004) "Potential of Rice Husk and Rice Husk Ash for Phenol Removal in Aqueous Systems", J of Applied Sciences. American, 1 (4): 321- 326.

- Mahvi, A.H., (2008) "Application of agricultural fibers in pollution removal from aqueous solution",  J of Environenmental Science Technology, 5 (2): 275- 285.

 - Moraitopoulos, I., Ioannou, Z., Simitzis, J., (2009) "Adsorption of phenol, 3-nitrophenol and dyes from aqueous solutions onto an activated carbon column under semi-batch and continuous operation", J of Engineering and Technology, 58: 218- 222.

- Rodrigues, L., Silva, MP., Mendes, M., Coutinho, A., Thima, G., (2011) "Phenol removal from aqueous solution by activated carbon produced from avocado kernel seeds", J of Chemical Engineering, 174: 49– 57.

- Senturk, H., Ozdes, D., Gundogdu, A., Duran, C., Soylak, M., (2011) "Removal of phenol from aqueous solutionsbyadsorptiononto organomodified Tirebolu bentonite: Equilibrium, kinetic and thermodynamic study", J of Hazardous Materials, 172: 353– 62.

 

- Suresh, S., Srivastava, V.C., Mishra, I.M. (2011) "Adsorptive removal of phenol from binary aqueous solution with aniline and 4-nitrophenol by granular activated carbon", J of Chemical Engineering, 171: 997–1003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Varghese, S., Vinod, V., (2004) "Kinetic and equilibrium charactrerization of phenols adsorption onto a novel activated carbom in water treatment", J of Chem Technol. Indian, 11: 825- 833.

- VidyaShetty, K., Ramanjaneyulu, R., Srinikethan, G., (2007) "Biological phenol removal using immobilized cells in a pulsed plate bioreactor: Effect of dilution rate and influent phenol concentration",  J of Hazardous Materials, 22;149 (2):452- 459.

- Yousef, R., El-Eswed, B., Al-Muhtaseb, A., (2011) "Adsorption characteristics of natural zeolites as solid adsorbents for phenol removal from aqueous solutions:Kinetics,mechanism,and thermodynamics studies", J of Chemical Engineering, 171: 1143– 1149.