تغییرات زمانی- مکانی غلظت نیترات و فسفات در خلیج گرگان

Document Type: Research Paper

Authors

1 کارشناسی ارشد

2 هیت علمی

Abstract

در این تحقیق به‌منظور تهیه نقشه پهنه‌بندی و توزیع مکانی غلظت نیترات و فسفات در خلیج گرگان در فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان، ابتدا نمونه گیری و آنالیز ماهانه غلظت نیترات و فسفات در 12 ماه سال1390 از 19 نقطه مختلف در خلیج گرگان انجام شد. به منظور مدلسازی توزیع مکانی نیترات و فسفات در خلیج، داده های ماهانه مورد درونیابی توسط روشهای درونیابی مختلف مثل روشهای کریجینگ، عکس فاصله با توا نهای مختلف، رگرسیون چند جمله ای، چند جمله ای موضعی و اسپلاین قرار گرفتند. روشهای ذکر شده با بکارگیری روش اعتبار سنجی متقابل بر اساس معیار ارزیابی جذر میانگین مجموع مربعات خطا مورد مقایسه قرارگرفتند. نتایج نشان داد که روش رگرسیون چند جمله ای مرتبه 2 برای تهیه نقشه پهنه بندی ماهانه غلظت نیترات و فسفات در خلیج گرگان، بهتر از دیگر روش‌های مورد مطالعه می باشد. بدین ترتیب نقشه های ماهانه توزیع مکانی غلظت نیترات و فسفات ایجاد شدند. سپس از تلفیق نقشه‌های غلظت نیترات و فسفات ماهانه، نقشه های فصلی توزیع مکانی غلظت نیترات و فسفات ایجاد شدند و تغییرات زمانی (فصلی) فسفات و نیترات خلیج گرگان بیان شد

- تقی زاده مهرجردی، ر. ا.، زارعیان جهرمی، م.، محمودی، ش.، حیدری، ا.، سرمدیان، ف.، (1387) "بررسی روش­های درونیابی مکانی جهت تغییرات مکانی ویژگی های کیفی آب های زیرزمینی دشت رفسنجان"، علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، دوره دوم، شماره 5.

 - حسنی پاک، ع. ا.، (1377) "زمین آمار (ژئواستاتیستیک)"، انتشارات دانشگاه تهران.

- صفری، م.، (1381) "تعیین شبکه بهینه پایش آبهای زیرزمینی با استفاده از روش های زمین آماری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.

- معروفی، ص.، ترنجیان، ا.، زارعابیانه، ح.، (1388) "ارزیابی روش­های زمین آمار جهت تخمین هدایت الکتریکی و pH زه آبهای آبراهه ای دشت همدان- بهار"، مجله پژوهش­های حفاظت آب و خاک، جلد شانزدهم، شماره دوم.

- موسوی، غ.، (1388) "مهندسی آب (جلد اول)"، انتشارات حفیظ، تهران، چاپ دوم.

- نجات خواه معنوی، پ.، پاسندی، ع. ا.، سقلی، م.، بهشتی نیا، ن.، میر شکار، د.، (1388) "بررسی میزان نیترات و فسفات در حوضه جنوب شرقی دریای مازندران در فصل بهار و تابستان"، پژوهش­های علوم و فنون دریایی، دوره چهارم، شماره 3.

- Bai J., Cui B., Chen B., Zhang K., Deng W., Gao H., Xiao R., (2001) "Spatial distribution and ecological risk assessment of heavy metals in surface sediments from a typical plateau lake wetland China", Ecological Modelling 222:301–306.

- Forsythe K. W., Paudel K., Marvin C. H., (2010) "Geospatial Analysis of Zinc Contamination in Lake Ontario Sediments", Environmental Informatics 16(1): 1-10.

- Jakubek D. J., Forsythe K. W., (2004) "A GIS-based kriging approach for assessing Lake Ontario sediment contamination", Great Lakes Geographer 11(1): 1-14.

- Johnston K., VerHoef J. M., Krivoruchko K., Lccas N., (2001) "Using ArcGIS Geostatistical Analyst", New Yourk, USA.

 - Kazemi S. M., Hosseini S. M., (2011) "Comparison of spatial interpolation methods for estimating heavy metals in sediments of Caspian Sea", Expert Systems with Applications 38: 1632–1649.

- Lee J., Jang C., Wang S., Liu C., (2007) "Evaluation of potential health risk of arsenic-affected groundwater using indicator kriging and dose response model", Science of the Total Environment 384: 151–162.

- Viera S. R., Rielson D. R., Biggar J.W., (1983) "Geostatistical Theory and Application to Variability of Some  

Hilgardia 51(3): 1–75.

Agronormical Properties",

      eutrophication assessment for chlorophyll in Taihu

 -Wang X. J., Liu R. M.(2005) "Spatial analysis and

Lake", Environmental Monitoring and Assessment 101: 167–174.