حذف نیکل و کادمیوم از پساب مصنوعی با استفاده از ضایعات سرشاخه باغات گیلاس و پوست راش

Document Type: Research Paper

Authors

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

Abstract

 استفاده از فرآیند‌ها‌ی جذب سطحی برای حذف آلاینده‌ها علی رغم کارایی خوب آن‌ها، اغلب به‌علت هزینه بالای جاذب‌ها محدود شده است. در این مطالعه کارایی جذب یون های فلزی نیکل و کادمیوم دو ظرفیتی توسط سرشاخه های حاصل از هرس باغات گیلاس و پوست راش در pH، زمان و غلظت‌های مختلف مورد بررسی  قرار گرفت و سپس نتایج آن‌ها با هم مقایسه گردید. بر طبق نتایج این تحقیق، با افزایش pH اولیه پساب درصد حذف نیکل و کادمیوم افزایش یافت. به طوری که حداکثر مقدار جذب برای هر دو یون در pH برابر 5 حاصل شد. هم‌چنین سرعت جذب یون‌ها‌ی فلزی در ابتدای فرآیند بسیار سریع بود و بیشترین میزان حذف در 15 دقیقه اولیه آزمایش بدست آمد. در بررسی اثر غلظت پساب ملاحظه گردید که افزایش غلظت پساب از 100 به 200 میلی گرم بر لیتر سبب افزایش جذب یون‌های فلزی شد ولی با ادامه روند افزایش غلظت، ظرفیت جذب ماده لیگنوسلولزی کاهش یافت. فرآیند جذب سطحی از هر دو ایزوترم فروندلیچ و لانگمیر تبعیت کرد، اما اطلاعات به میزان بهتری با ایزوترم لانگمیر متناسب بود. در این بررسی پوست راش در مقایسه با سرشاخه چوب گیلاس برای حذف نیکل و کادمیوم دو ظرفیتی از پساب‌های مصنوعی توانایی جذب بالاتری را نشان داد.

 - Ahluwalia, S. S., and D. Goyal. (2005) "Removal of heavy metals by waste tea leaves from aqueous solution", J. Engineering Life Science. 5 (2), 158-162.

 - Alipour Torab., Sh. (2010) "Removal of cadmium from agricultural waste using sugarcane bagasse", Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 29 (2), 99-107.

 - Bulut, Y., and Z. Tez, (2006) "Removal of heavy metals from aqueous solution by sawdust adsorption",  J. Environmental Sciences, 19(2), 160–166.

- Dae, W. C., and H.K. Young, (2005) "Chromium (VI) removal in a semi continues process of hallow fiber membrane with organic extractants", J. Chemical Engineering, 22 (4), 894-898.

- Daifullah, A.A.M., Girgis, B.S., Gad., H.M.H., (2003) "Utilization of agro-residues (rice husk) in small waste water treatment plants", Materials Letters, 57, 1723-1731.

- Dermentzis, K., A. Christoforidis., and E. Valsamidou, (2011) "Removal of nickel, copper, zinc and chromium from synthetic and industrial wastewater by electrocoagulation", J. Environmental Sciences, 1 (5), 112-119.

- Heidari, A., H. Younesi, Z. Mehraban., (2009) "Removal of Cd(II), Ni(II), and Pb(II) ions in an aqueous solution by chemically modified nanoporous MCM-41",1, 25-33.

- Kadirevelu, K., M. Kavipriva, and O. Kartnika (2003) "Utilization of various agricultural wastes for activated carbon preparation and application for the removal of dyes and metal ions from aqueous solution", J. Bioresource Technology, 87 (1), 129-132.

- Kumar, R., N. Bishnoi, R. Garima, and K. G. Bishnoi, (2008) "Biosorption of chromium (VI) from aqueous solution and electroplating wastewater using fungal biomass", J. Chemical Engineering, 135 (3), 202-208.

- Mahvi, H. A. (2008) "Application of agricultural

fibers in pollution removal from aqueous solution", J. Environmental Science Technology, 5 (1), 275-285.

- Moodley, K., R. Singh, E. Musapatika, M. Onyango, and A. Ochieng, (2010) "Removal of nickel from wastewater using an agricultural adsorbent", J. Chemical engineering. 37(1), 45-53.

- Okati, N. (2013) "Using of the modified orange bark as adsorbents for the removal heavy metals such as lead and copper from aqueous solution", journal of environmental, 56, 45-56.

 -Saravanane, R. T. Sundararajan, S. Sivamurthyreddy, (2002) "Efficiency of chemically modified low cost adsorbents for the removal of

heavy metals from wastewater: A comparative study", Indian Journal of Environmental Health, lth., 44, 78-81.

  - Sen Gupta, S., and Bhattacharyya, K.G. (2008) "Immobilization of Pb(II), Cd(II) and Ni(II) ions on kaolinite and montmorillonite surfaces from aqueous medium", J. of Environmental Management, 87 (1), 46-58.

- Shahbazi, A, N. Khorasani, K. Nosrati. (2005) "Application of organic solid waste in wastewater treatment", Iranian J.Natural Res, Vol.58, No.1.

- Sharma, N., J. Singh., (2008) "Removal of Zn ions from aqueous solution using rice (oryza sativa) husk in a sequential bed adsorption column", The 12thworld Lake Conference. Pp: 944-951.

- Rozaini C. A., K. Jain, K .W. Tan, L. S. Tan, A. Azraa and K. S. Tong, (2010) "Optimization of Nickel and Copper Ions Removal by Modified Mangrove Barks", J. Chemical Engineering and Applications, 1 (1), 84-89.