مدل سازی تأثیر انتشار گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن برگرمایش جهانی

Document Type: Research Paper

Authors

1 استادیار دانشگاه الزهراء

2 دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات، تهران

Abstract

 با توجه به اهمیت گرمایش جهانی و سیر صعودی افزایش درجه حرارت زمین طی دهه های اخیر و تأثیرات مخرب فراوانی که این پدیده بر بخشهای مختلف اقتصاد و محیط زیست می‌گذارد، ضرورت مدل‌سازی عوامل موثر بر افزایش متوسط درجه حرارت زمین در آینده به منظور کنترل و  یا حذف و کاهش عوامل ایجاد کننده آن، بیش از گذشته معلوم می‌گردد.  در این مقاله، ابتداء با استفاده از منابع مختلف، نسبت به جمع آوری و استخراج اطلاعات و آمارهای مربوط به میانگین افزایش درجه حرارت و انتشار گاز گلخانه ای 2CO در 5 قاره جهان و خاورمیانه که با بیش از 42%  بیشترین سهم را در میان سایر گازهای گلخانه‌ای دارد، طی دوره زمانی 2010- 1994 اقدام شده است.  هدف این مقاله این بوده است که بررسی کند افزایش میزان انتشار  2CO چه تأثیری در گرمایش جهانی دارد.  برای این منظور با استفاده از روش تحلیلی مبتنی بر مدل های اقتصاد سنجی و برآورد معادلات رگرسیونی در قالب دو مدل لگاریتمی دو طرفه و خطی از طریق روش حداقل مربعات معمولی اقدام به مدل‌سازی تأثیر گاز  دی اکسید کربن بر درجه حرارت زمین شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل لگاریتمی دو طرفه و همچنین مدل خطی حاکی از تأثیر مثبت میزان انتشار دی اکسید کربن بر متوسط افزایش درجه حرارت زمین می باشد. بر اساس مدل لگاریتمی دو طرفه با افزایش انتشار دی اکسید کربن به میزان یک درصد به طور متوسط  02/1 درصد درجه حرارت زمین افزایش می یابد. همچنین بر اساس مدل خطی با افزایش انتشار دی اکسید کربن به میزان یک واحد (تریلیون تن) به طور متوسط  93/0 واحد (درجه سانتی گراد) بر متوسط درجه حرارت زمین افزوده می شود.

- دبیری، مینو، (1386) "آلودگی محیط زیست (هوا-آب-خاک-صوت)"، چاپ سوم، دانشگاه شهید بهشتی، انتشارات اتحاد، ص185 و 196.

-  عباسپور، مجید، (1389) "مهندسی محیط زیست"، چاپ چهارم، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، جلد اول، فصل اول، ص 42 و 43.

- گزارش اجلاس تغییرات آب و هوا در کپنهاگ دانمارک، دسامبر (2009).

- موسوی، م، ح، خاکساری، ع، (1386) "مدل سازی اثرات فعالیت بخش های اقتصادی بر ایجاد آلاینده های زیست محیطی"، مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، شماره 32.

- Benarie, M. M. (1980), "The simple box model simplified. In atmosphere pollution 1980", proceeding of the 14 th international colloquium, 5-8 May 1980, studies in environmental science, vol. 8, pp. 49-53.

 - Cross, R. F. and Lacey, A. J. (1981), "Sulphur dioxide and smoke levels in west lodon", Atmospheric environment 15, 1261-1263.

 - Jakeman, A. J, Bai, j. and Taylor, J. A. (1988).

"On the variability of the wind speed exponent in urban air pollution models", Atmospheric environmental

22.2013-2019.

 - Jakeman, A. J. Simpson, R.W. and Taylor, J. A (1988), "Modeling distributions of air pollutant concentrations", Hybrid deterministic statistical distribution approach, Atmospheric environmental 22. 163-174.

 -IPCC (2001) Climate Change 2001: "The Scientific Basis. Intergovernmental Panel on Climate Change", J.T. Houghton, Y. Ding, D.J. Griggs, M. Noguer, P.J. van der Linden, X. Dai, C.A. Johnson, and K. Maskell (eds.). Cambridge University Press. Cambridge, United Kingdom.

Wedsait: luk.staff.ugm.ac.id/kmi/antar/stat/1998.html

 - IPCC (2007) Climate Change 2007: "The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change", S. Solomon , D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M.

 Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.). Cambridge University Press. Cambridge, United Kingdom 996 pp.

 - IPCC (2009) Climate Change 2009: "The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change", Cruz, R.V.O., R.D. Lasco, J.M. Pulhin, F.B. Pulhin and K.B. Garcia: Climate change impact on water resources in Pantabangan Watershed, Philippines.

AIACC Final Technical Report, 9-107.

 - The IPCC Working Group II Third Assessment Report (WGII TAR) found evidence that recent regional climate changes, particularly temperature increases, have already affected many physical and biological systems, and also preliminary evidence for effects in human systems (IPCC, 2001a).

 - The World Bank, Development Research Group, Environment and Energy Team, September (2009), 1818 H  Street, NW, Washington, DC, USA. Govinda R. Timilsina, Ashish Shrestha, Why Have CO2 Emissions Increased in the Transport Sector in Asia?