Author = اسلام جاودان خرد
Number of Articles: 2
1. ارزشیابی فصلی بقایای آلاینده‌های آلی پایدار در آبهای تالاب بینالمللی انزلی، ایران

Volume 00, Issue 50, Winter 0, Pages 39-53

اسلام جاودان خرد; عباس اسماعیلی ساری; نادر بهرامی فر


2. بررسی ماکروبنتوزهای تالاب کوه گل سی سخت

Volume 00, Issue 55, Winter 0, Pages 32-41

محسن پاکباز; اسلام جاودان خرد