Author = محمد حسن صادقی روش
1. ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت خضرآباد به روش دراستیک

Volume 00, Issue 55, Winter 0, Page 21-31

محمد حسن صادقی روش; غلامرضا زهتابیان


2. ارزیابی راهبردهای بیابان‌زدایی با کاربرد مدل تاپسیس فازی FTOPSIS

Volume 1, Issue 3, Winter 0, Page 79-94

محمد حسن صادقی روش; محمد طهمورث