Author = فاضله حریری فر
Number of Articles: 1
1. بررسی پراکنش دو گونه از پرندگان و ارتباط آنها با عوامل محیطی در پارک طبیعت پردیسان

Volume 1, Issue 2, Winter 0, Pages 85-95

فاضله حریری فر; افشین علیزاده شعبانی; اسمعیل کهرم