Author = حسین حسین آبادی
1. تعیین پایداری زیست‌محیطی با استفاده از منطق فازی

Volume 00, Issue 57, Winter 0, Page 5-14

حسین حسین آبادی; ولی بریم نژاد